Medlemsvilkår

Når du bli medlem av Crossfit Harstad godtar du automatisk medlemvilkårene. Medlemvilkårene er også å finne i medlemskontrakten og er tilgjengelig skriftlig ved etterspørsel. 

CrossFit Harstads medlemsvilkår:

Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn i CrossFit Harstad (heretter CFH). Du kan når som helst endre bindingstiden for å få en lavere månedlig avgift, ved å tegne en ny avtale. Du kan endre 1 måned løpende avtale til 6 eller 12 måneder med binding, eller 6 måneder med binding til 12 måneder med binding. Reduksjon av bindingstiden er ikke mulig. Ved endring av medlemskap, vil den nye avtalen tre i kraft når det nye beløpet har blitt belastet. Betingelsene for den nye avtalen vil da være gjeldende, dvs. endrer du til 12 måneder med binding, vil bindingstiden være 12 måneder fra den gjeldende dato, uavhengig av hvor lenge du har vært medlem tidligere. CFH har 18-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 18 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

Medlemskontrakt:

 • Medlemskapet gir medlemmet rett til å trene ved CFHs lokaler og rett til å benytte seg av CFHs til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved CFH gir, og de regler som gjelder på senteret.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret, og trening hos CFH skjer på eget ansvar. Eventuelle sykdommer/lidelser/skader som kan ha betydning for aktivitet må opplyses om. Medlemmet har selv ansvar for eiendeler som medbringes senteret og CFH fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der CFH kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

 • Som medlem hos CFH aksepterer du at betalingskortet ditt belastes med den avtalte treningsavgiften hver måned. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte betalingsopplysninger til enhver tid, for eksempel å påse at betalingskortet er gyldig. Betalingsopplysningene kan du endre i MindBodyOnline.

 • Medlemmet eller den personen som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. CFHs til enhver tid gjeldende prisliste.

 • Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift til CFH. Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggs omkostninger er betalt.

 • CFH sender ut påminnelser via mail for ubetalt medlemsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse, dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso. Kvittering for betalt medlemsavgift sendes automatisk til din registrerte e-postadresse hver måned.

 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.

 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.

 • CFH ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant medlemmene. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir CFH rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Som medlem hos CFH bekrefter du at du ikke bruker stimuli eller doping som står oppført på listen til Antidoping Norge.

 • CFH forbeholder seg rett til å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. CFH forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.

 • CFH er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CFHs kontroll, og som CFH ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).

 • Oppsigelse må skje før den første i hver måned. Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumentbarhet eller ved oppmøte direkte i CFHs lokaler. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av CFH, må medlemmet selv ta kontakt med CFH, kontrakten er å regne som gjeldene inntil så skjer. CFH har gjensidig oppsigelse på en måned før den første i hver måned. Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse. Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute. Etter bindingstiden gjelder en måneds oppsigelse fra den første i hver måned. Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende månedene av bindingstiden inkludert en måneds oppsigelse. Kontrakter med binding fornyes automatisk etter bindingstidens slutt. Ønsker du å stoppe ditt medlemskap etter endt bindingstid, må du gi beskjed 10 dager før kontrakten utløper.

 • CFH har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal CFH varsle medlemmene før endringene trer i kraft.

 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og CFH skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.